Saturday, May 28, 2011

Ny bok om utforskende arbeidsmetoder.

 Jeg har deltatt i forskningsprosjektet ElevForsk i fire år. Denne uka hadde ElevForsk en todagers sluttkonferanse samtidig som boka Elever som forskere i naturfag ble lansert.

Elever som forskere i naturfag er en praktisk og konkret bok for lærere som selv ønsker å bruke mer utforskende arbeidsmåter, og for lærerutdannere og forskere som er interessert i en praksisnær drøfting av slike arbeidsmåter.

I boka blir  utforskende arbeidsmåter beskrevet og drøftet med eksempler hentet fra praksis.  Eksemplene viser hvordan grunnleggende ferdigheter, som snakk, skriving og IKT,  kan knyttes til faglige læreplanmål i naturfag.

http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=46389692

Tuesday, March 1, 2011

IKT-støttet kunnskapsbygging om klimautfordringer

 
Undervisning om miljøspørsmål utfordrer faggrenser, kunnskapssyn og læringsstrategier. Utenfor lærebokas kvalitetssikrede og ordnede naturfag møter elevene kunnskap som er omstridt, uferdig og hvor spørsmål om gyldighet ofte henger sammen med spørsmål om tillit. Artikkelen drøfter en casestudie hvor elevene brukte et IKT verktøy til å utforske spørsmål de stilte om global oppvarming. Elevenes kunnskapssyn og læringsstrategier ble utfordret når elevene måtte finne frem relevant informasjon selv, fortolke, være kritisk selektive, integrere og videreutvikle tekst. IKT verktøyet brakte støttestrukturer tett på dette arbeidet og bidro til at noen elever kom forbi to viktige barrierer: Å sette ord på det som var usikkert eller uklart for dem, og det å se på medelever som ”kritiske venner” ved å stille spørsmål til hverandre, bygge på hverandres innlegg med ny informasjon og korrigere hverandre hvis de oppdaget faktafeil eller misforståelser.

Hele artikkelen kan leses her:
Norsk pedagogisk tidsskrift 01/2011, (Side 54-68)

Wednesday, November 24, 2010

Sosiale medier i undervisnigen


9 korte filmsutter som egner seg for både skole og høyere utdanning finnes her

Sunday, October 3, 2010

Tuesday, September 28, 2010

Nordisk samarbeid

11. november 2010 er det nordisk klimadag. På nettstedet klimanorden finnes det et mangfold av ideer til aktiviteter og ressurser skoler kan bruke i undervisningen for å øke ungdoms interesse for naturvitenskapelige fag.

http://klimanorden.org/

Del rett

Del Rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser utarbeidet av Norgesuniversitetet.


http://norgesuniversitetet.no/delrett/